برگزاری جلسه هیئت مدیره اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در آبانماه ۱۴۰۱