به نام خدا


شاخص های مد نظر شورای هماهنگی اتحادیه ها و تشکل های روستایی و کشاورزی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی

متشکل  از : اتحادیه های مرکزی و سراسری تعاونی های روستایی و کشاورزی و تشکل های ملی(نظام صنفی کشور،مجمع ملی خبرگان کشاورزی وفدراسیون صنایع غذایی)
1-برخورداری از تخصص و تعهد و دارای شناخت جامع از بخش کشاورزی با نگاه توسعه پایدار
2-برخورداری از سوابق مدیریتی با جایگاه ملی باشد
3-دارای برنامه در جهت تغییر و تحول مدیریتی برای گذار از ساختار سنتی
4-اعتقاد و ارتباط منظم با تشکل ها و اهتمام جدی برای حضور تشکل ها در مجامع تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش کشاورزی
5-دارای برنامه جهت واگذاری امور تصدی گری به تشکل ها
6-اهتمام و اقدام  به حذف بنگاه داری دولتی با نگاه اهلیت واگذاری بنگاهها به تشکل ها در جهت چابکسازی وزارت خانه
7-توجه به نقش نظام صنفی کشاورزی به عنوان عضو موثر در سیاست گذاری
8-برخورداری ازتوانایی و شجاعت دفاع از بخش کشاورزی در سطوح کلان تصمیم گیری کشور
9-اعتقاد به تخصص با نگاه جوان گرایی و شایسته سالاری در انتخاب معاونین و مدیران در سطوح مختلف
10-اعتقاد و دارای برنامه عملی جهت اعاده وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی
11-توان برقراری ارتباط موثر و سازنده با قوای سه گانه و تعامل با سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری