برگزاری سومین دوره مجازی ” مبانی تنظیم و انعقاد قراردادها ” توسط اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران

برگزاری دومین دوره مجازی ” بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی جدید ” توسط اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران

برگزاری اولین دوره مجازی ” مبارزه با پولشویی ” در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی

افتتاحیه سامانه آموزش شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با حضور مدیران کل و معاونین وکارشناسان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

حضور مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در شورای تحقیقات کشاورزی

برگزاری جلسه دوره‌ای شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی ایران

برگزاری کارگاه آموزشی صورت‌های مالی جدید ویژه مدیران مالی و حسابداران اتحادیه‌های ملی و سراسری توسط اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی

اولین نشست هماهنگی اعضای ایرانی ICA در سال جدید برگزار شد