حضور مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در ضیافت افطار آیت اله رئیسی