بازدید مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران از زمین‌های تحت کشت گوجه‌فرنگی در سطح استان بوشهر