حضور مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران