برگزاری جلسه داوری اتحادیه مرکزی تولید و اتحادیه تولید چهارمحال و بختیاری