نشست تخصصی معاون بازرگانی و مدیر فناوری اطلاعات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی