بازدید میدانی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی از عملکرد حسابرسی سال مالی ۱۳۹۹ استانهای خراسان جنوبی و خراسان شمالی