برگزاری جلسه شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی