فرم تسویه حساب سه درصد اعتبارات آموزشی استانها ابلاغ شد.