نامه مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور