برگزاری اولین دوره مجازی ” مبارزه با پولشویی ” در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی

افتتاحیه سامانه آموزش شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با حضور مدیران کل و معاونین وکارشناسان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

حضور مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در شورای تحقیقات کشاورزی