بیوگرافی و سوابق اجرایی مدیرعامل

دکتر داریوش حشمت

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

بیوگرافی و سوابق اجرایی هیئت مدیره

دکتر یداله کشاورز(رئیس هیئت مدیره)

دکتر یداله کشاورز
دکترای زراعت و فیزیولوژی گیاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل و حسابدار شرکت تعاونی روستایی شهداء رامجرد، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاون روستایی شهرستان مرودشت، مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی شهرستان مرودشت، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاون روستایی استان فارس،مدیرعامل اتحادیه تعاون رستایی استان فارس، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی کشور، رئیس هیئت مدیره کشتارگاه پاسارگاد مرغ فارس، رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل سلامت فارس، مدیر عامل نمونه کشور سالهای ۷۹و۸۷، مدیر عامل نمونه استانی سال۸۱،مدیر عامل نمونه استانی سال۹۵، مدیر گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مدیر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، نایب رئیس صندوق توسعه کشاورزی استان فارس

مهندس محمدرضا رزاقی(نائب رئیس هیئت مدیره)

مهندس محمدرضا رزاقی

مهندس سعید سلطانی سراوانی(عضو هیئت مدیره)

مهندس سعید سلطانی سروستانی

رضا ترکاشوند(عضو هیئت مدیره)

مظاهر کشاورز(عضو هیئت مدیره)