بیوگرافی و سوابق اجرایی مدیرعامل

دکتر داریوش حشمت

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

بیوگرافی و سوابق اجرایی هیئت مدیره

هوشنگ افسردیر(رئیس هیئت مدیره)

محمدرضا رزاقی(نائب رئیس هیئت مدیره)

مهندس محمدرضا رزاقی

سعید سلطانی سراوانی(عضو هیئت مدیره)

مهندس سعید سلطانی سروستانی

رضا ترکاشوند(عضو هیئت مدیره)

مظاهر کشاورز(عضو هیئت مدیره)