دیدار صمیمی مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با جناب آقای مهندس نیکبخت رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و معاونین و مدیران محترم ستادی این سازمان

(۱۴۰۱/۵/۲۹)

دیدار صمیمی مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با جناب آقای مهندس نیکبخت رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و معاونین و مدیران محترم ستادی سازمان مرکزی

این دیدار به جهت ارائه برنامه‌ها و هم‌اندیشی در خصوص رفع موانع و چالش‌های مطرح در شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در محل دفتر رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار گردید.