معرفی و شرح وظایف و فعالیتهای اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران:

تاریخچه و فلسفه تاسیس اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی

اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران تشکلی سراسری و فراگیر متشکل از  اتحادیه تخصصی و سراسری که دربرگیرنده ۴۸۰ اتحادیه استانی و شهرستانی حدود ۸۳۰۰ تعاونی های روستایی ، کشاورزی ، تولید روستایی و عشایری و بیش از چهار و نیم میلیون نفر عضو از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی ، طیور و زنبور عسل را دارا می باشند که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ و با استناد به ماده ۶۱ قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحات بعدی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ تاسیس و با هدف ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری ، قانونمندی ، فعال سازی ، هدایت و نظارت بر اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی از طریق بکارگیری ظرفیتهای بالفعل و بالقوه آنها و پیوستن به اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) در جهت همفکری و همبستگی با تعاونگران داخلی و خارجی بخش کشاورزی پا به عرصه فعالیت نهاد.

اهم وظایف اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی

اهم وظایف:
وظایف این اتحادیه به استناد ماده ۶۲ قانون شرکتهای تعاونی و اساسنامه اتحادیه بقرار ذیل است:
۱- نظارت بر فعالیت شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری بین اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی

۲- داوری بین شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و دفاع از منافع آنها و تولید کنندگان بخش در مجامع و مراجع سیاستگذاری کشور
۳- آموزش و ترویج در جهت ارتقاء مهارت های فنی و شغلی اعضا در بخش های کشاورزی ، بازرگانی و خدماتی
۴- حسابرسی از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی و روستایی کشور

حوزه کاری و شرح فعالیتها

حوزه کاری و شرح فعالیتها:

۱- در حوزه آموزش از بدو تاسیس با افتتاح حساب ۳% آموزش برابر با ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحات بعدی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ دوره های آموزشی مربوط به ارکان ، اعضاء و کارکنان شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی را به مورد اجراء گذارده است.
۲- در حوزه حسابرسی با استفاده از کارشناسان و حسابرسان معتمد ، خبره و رسمی در سال اول در سطح بیش از ۴۰۰ واحد تعاونی شروع و در حال حاضر این اتحادیه وظیفه انجام حسابرسی اغلب شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه های وابسته را انجام می دهد.

۳- از بدو تشکیل تاکنون موارد دعاوی و اختلاف تعاونیهایی که به اتحادیه ارجاع شده است با استفاده از کارشناسان خبره نسبت به داوری بین آنها اقدام گردیده است.
۴- برای نخستین بار در کشور سامانه تجارت الکترونیک خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی از طریق این اتحادیه طراحی و عملیاتی گردیده و خرید و فروش برخی از محصولات و نهاده‌ها و به ویژه میوه ایام نوروز با گردشی معادل ۱۰۰۰ میلیارد ریال طی مدت یک ماه از طریق این سامانه با موفقیت به انجام رسید.