مصاحبه جناب آقای مهندس صدرا علی اکبر خانی مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن با خبر گزاری بین المللی آی تی پی نیوز

محوریت این مصاحبه شامل حذف تعرفه گمرکی جهت تسهیل امر صادرات بود.

مصاحبه مهندس صدرا علی اکبر خانی مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی مرغداران تخمگذار میهن با خبر گزاری بین‌المللی آی تی پی نیوز با محوریت حذف تعرفه گمرکی جهت تسهیل امر صادرات