برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العاده اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

(۱۴۰۰/۸/۱۸)

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العاده اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران با حضور تنی چند از معاونین و مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سهامداران و اعضای این اتحادیه در مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸
انتخاب هیئت مدیره و بازرسین و تغییر بندهایی از اساسنامه از اهم رویدادهای این مجمع بود.