فرم تسویه حساب سه درصد اعتبارات آموزشی استانها ابلاغ شد.

فرم وصول سه درصد اعتبارات آموزشی