رونمایی از سامانه آموزش شبکه تعاونیها و برگزاری دوره‌های مجازی در سطح ملی و استانی

به منظور بروزرسانی فرایند آموزش در سطح شبکه تعاونیهای روستایی، زنان، تولید و کشاورزی و با توجه به گسترش ویروس کوید-۱۹ و به جهت حفظ بهداشت و اولویت‌دهی به سلامت پیکره عظیم شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی، اتحادیه مرکزی نظارت اقدام به برگزاری دوره‌های ملی به شکل مجازی خواهد نمود.

بدین منظور و نیز به جهت تجمیع اطلاعات آموزشی و سهولت در گردش کار فراخوان دوره‌ها، برگزاری و گزارش عملکرد دوره‌ها و نیز تخصیص و گزارش بودجه آموزشی، “سامانه آموزش شبکه تعاونیها” راه‌اندازی گردیده است.

همچنین استانها می‌توانند از طریق این بستر اقدام به برگزاری دوره‌های مربوطه مطابق با تقویم آموزشی و به شکل مجازی نمایند.