دوره طراحی و تدوین الگوهای تصمیم‌گیری مدیریتی کارآفرینانه