حضور مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در شورای تحقیقات کشاورزی

روز یکشنبه مورخ ۲۲/۴/۹۹  ، آقای دکتر حشمت مدیر عامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به دعوت معاونت پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در هفتصدو بیست و ششمین جلسه شورای تحقیقات کشاوری  شرکت نمود.

 این جلسه  با هدف فراهم آوردن زمینه توسعه تعاملات موسسات تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی  با حضور و ریاست  جناب آقای دکتر بازرگان معاون محترم وزیر ، معاونین محترم سازمان تحقیقات و روسای محترم موسسات تحقیقات کشور تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه دکتر حشمت ،  در خصوص جایگاه و نقش اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی و ساختار قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و همچنین اهمیت شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی و ضرورت انتقال مطلوب یافته های تحقیقاتی به واحد های تولیدی ، توانمند سازی مدیران و اعضای شبکه ،  ارتقای سطح دانش فنی و مهارتی مدیران و اعضای شبکه و…توضیحاتی را ارائه نمودند و در ادامه جناب دکتر بازرگان ریاست محترم سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن استقبال از حضور اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌ های روستایی و کشاورزی در جهت تعامل با موسسات و مراکز تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی ، جایگاه تعاونی های روستایی و کشاورزی را در اقتصاد بخش کشاورزی موثر و مفید دانسته و استقرار خدمات و تکنولوژی نوین کشاورزی را به عنوان یکی از راهکارهای تسریع در تامین زنجیره ارزش در یخش کشاورزی عنوان نمودند و برنامه ریزی های مناسب در جهت توسعه فعالیت های آموزشی و ترویجی ، افزایش بهره وری در عوامل تولید ، انتقال مطلوب یافته های تحقیقاتی و علمی را به واحد های تولید موثر و مفید اعلام نمودند و در ادامه معاونین و روسای محترم موسسات تحقیقاتی نسبت به ارایه پیشنهادات و راهکارهای عملی جهت ارتباط اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی با موسسات تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی ارایه نمودند.