برگزاری سومین دوره آموزش مجازی ” مبانی تنظیم و انعقاد قراردادها ” در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با حضور استاد برجسته جناب آقای دکتر باقری .