برگزاری دومین دوره مجازی بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی جدید در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنیگ تعاون های روستایی و کشاورزی ایران