افتتاحیه سامانه آموزش شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با حضور مدیران کل و معاونین وکارشناسان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

افتتاحیه سامانه آموزش شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی باحضور آقایان دکتر مسلمی معاون محترم توسعه تعاونیها، تشکلها و نظام های بهره برداری، دکتر جهان پناه مدیرکل محترم دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها ، سیدی مدیرکل محترم دفترحسابرسی تعاونیها و تشکها،  شاه حسینی مدیرروابط عمومی در دفتر مرکزی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران.