هیئت مدیره اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی مصوب کرد: توسعه و پیاده‌سازی سامانه جامع آموزشی و نیز سامانه نظارت بر توزیع هوشمند محصولات کشاورزی و تنظیم بازار

(۱۴۰۱/۸/۸)

برگزاری جلسه هیات مدیره اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران در مورخ ۱۴۰۱/۸/۸

دراین جلسه ابتدا مهندس رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی، گزارشی از عملکرد و وضعیت اتحادیه ارائه نمود.
در ادامه هیات مدیره به اتفاق بر ضرورت و حمایت از توسعه و پیاده‌سازی سامانه هوشمند آموزشی و نظارت بر فرآیندهای توزیع هوشمند محصولات کشاورزی و تنظیم بازار تاکید و این طرح را مصوب نمود.
همچنین تدارک و تشکیل مجمع عمومی سالیانه در ابتدای آذر ماه به توافق و تصویب هیات مدیره رسید.