برگزاری جلسه شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی(۱۴۰۰/۳/۹)

این جلسه با حضور مدیر کل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مدیران عامل اتحادیه‌ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی ایران در سالن همایشهای اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برگزار گردید.