برگزاری جلسه دوره‌ای شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی ایران

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر مسلمی معاون محترم توسعه تعاونیها، تشکلها و نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جناب آقای سیدی مدیرکل محترم دفتر حسابرسی تعاونیها و تشکهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جناب آقای ملک‌زاده رئیس محترم هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی ایران، جناب آقای نقاشی دبیر محترم اجرایی فدراسیون صنایع غذایی ایران، جناب آقای رحمانی قائم مقام صندوق تعاون روستایی ایرانیان و مدیران عامل اتحادیه‌های مرکزی و سراسری در محل سالن جلسات اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران برگزار گردید.