برگزاری جلسه داوری بین اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی ایران و اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان چهارمحال و بختیاری در محل اتاق داوری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با حضور قاضی محترم جناب آقای حجازی‌فر و مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی

(۱۴۰۱/۳/۲۱)

برگزاری جلسه داوری بین اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی ایران و اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان چهارمحال و بختیاری در محل اتاق داوری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با حضور قاضی محترم جناب آقای حجازی‌فر و مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی

این جلسه در مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ در محل اتاق داوری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی با حضور قاضی محترم جناب آقای حجازی‌فر و مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برگزار گردید.