اولین دوره مجازی ” مبارزه با پولشویی ” در اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی برگزار گردید.

همزمان با افتتاح سامانه آموزش مجازی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران اولین دوره آموزش مجازی با عنوان ” مبارزه با پولشویی “ توسط دکتر حشمت مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برای اتحادیه ملی و استانی برگزار گردید.