گزارش تصویری از برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی درسال ۱۳۹۹ با حضور معاونت محترم توسعه تعاونیها، تشکلها و نظام‌های بهره برداری و مدیران محترم عامل اتحادیه‌ها و تشکل‌های سراسری روستایی و کشاورزی در دفتر مرکزی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی