بازدید مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران از استان کرمانشاه

(۱۴۰۱/۱۰/۷)

بازدید مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران از استان کرمانشاه(۱۴۰۱/۱۰/۷)

در این بازدید مشکلات و موانع پیش روی اتحادیه نظارت و هماهنگی استان کرمانشاه طی جلسه‌ای با حضور مهندس رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران و مدیران و معاونین ستادی در این استان بررسی گردید.

همچنین عملکرد حسابرسی و سایر موارد در این استان مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.