بازدید مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی از رویداد بهم‌رسانی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی و امنیت غذا با مجموعه‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

(چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۸ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران)

بازدید مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی از رویداد بهم‌رسانی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی و امنیت غذا با مجموعه‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
(محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران)