پیام تبریک مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی به مناسبت انتصاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

(۱۴۰۱/۶/۱۹)