مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی و دبیر شورای هماهنگی تعاونیهای کشور: اعلام حمایت و پشتیبانی کل شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(۱۴۰۰/۲/۸)

بهرنگ رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی و دبیر شورای هماهنگی تعاونیهای کشور، ضمن حمایت و پشتیبانی کل شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این سازمان را بعنوان یک نهاد حمایتی، هدایتی و نظارتی که رابط بین بخش دولتی و تشکلهای خصوصی و تعاونیها جهت اجرای سیاست گذاری های کلان اقتصادی ،کشاورزی و امنیت غذایی مردم کشور دانست و این امر صحه بر جایگاه بالا و حساس این سازمان در کشور و بین مردم دارد.
رجبی ضمن اشاره به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه تصمیم و سیاست گذاری در مورد سازمان را تنها براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در قالب قانون امکان پذیر می‌باشد.
وی درپایان اشاره کرد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اوایل دهه ۹۰ براساس سیاستهای اصل چهل وچهار قانون اساسی بخشی ازتصدی گری امور خودرا به تعاونیها و اتحادیه ها مربوطه واگذار نموده است و این سازمان ازجمله نهادهای پیشرو در رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.