اساسنامه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

فصل اول: نام، مرکز و مدت

ماده ۱ ـ نام اتحادیه : اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران است که در این اساسنامه باختصار اتحادیه نظارت نامیده می شود.

ماده ۲ ـ  حوزه عملیات اتحادیه سراسر کشور می باشد.

ماده ۳ ـ مرکز اتحادیه در شهرستان تهران (مرکز استان) خواهد بود و با تصویب هیئت مدیره میتوان شعب یا نمایندگی هایی را در داخل و یا خارج از حوزه عملیات خود دایر نمود.

تبصره۱- تغییر مرکز اتحادیه با تصویب مجمع عمومی و تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امکان پذیر خواهد بود.

تبصره۲- حدود وظایف و اختیـارات شعب یـا نمایندگی ها تـابع آئین نـامه ای است کـه بـه تصویب هیئت مدیره می رسد .

ماده ۴ ـ  مدت اتحادیه از تاریخ تاسیس نامحدود است.

فصل دوم: موضوع و حدود عملیات

ماده ۵ ـ موضوع و حدود عملیات اتحادیه نظارت عبارت است از:

۱ـ کمک به پیشرفت امور کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید از طریق:

الف- فراهم نمودن وسایل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه ای و جمع آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات وانتشارات لازم.

ب- راهنمایی و کمک به کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید در امور اداری، مالی، سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل تدوین، چاپ و تهیه دفاتر و اوراق و فرم های چاپی مشترک.

ج- وجوه ۲۰ درصد تقویت و توسعه موضوع ماده تقسیم سود اتحادیه های روستایی ، کشاورزی و تولید نزد حساب ویژه ای که زیر نظـر هیئت مدیـره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور تقویت و توسعه زیرساختهای تعاونی های کشاورزی ، روستایی و تولید و سایر امور مورد استفاده قرار می گیرد تجمیع میشود.

۲- نظارت بر فعالیت کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید به منظور اطمینان از اجرای مقررات قانون شرکت های تعاونی ، مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید.

۴- داوری و رفع اختلاف بین کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید در صورتی که در اساسنامه آنها پیش بینی لازم شده باشد.

۵- حسابرسی کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید و همچنین تعیین تعرفه حسابرسی با هماهنگی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

۶- شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکت های تعاونی مربوط به اتحادیه ها.

۷- دفاع از منافع کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید در روابط آن ها با سازمان ها و مؤسسات دولتی وعمومی وخصوصی وسایر رشته های تعاونی مصرح در قانون شرکتهای تعاونی.

۸ – ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونی های کشور.

۹- ایجاد روابط و عضویت در مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیه های تعاونی سایر کشورها.

۱۰- انجام خدمات بمنظور بهبود امور حرفهای تعاونیها با توجه به نوع و رشته فعالیت اتحادیه های تعاونی.

۱۱ـ برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، همایش ها و سمینارها.

۱۲ـ ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و یا خارج از کشور.

۱۳ـ تلاش در جهت بهبود و ارتقاء مهارتهای فنی و شغلی و آشنایی با شیوه های نوین تولید در بخش کشاورزی در زمینه های بازرگانی و خدماتی و آموزشی تعاونی ها و فراهم نمودن امکانات شرکت آنان در دوره های آموزشی تخصصی.

۱۴ـ ایجاد و بسط همکاری با اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بورس کالای ایران و کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط.

۱۵ـ همکاری و هماهنگی بین تعاونی ها در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی.

۱۶ـ ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای به کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیر عضو روستایی ، کشاورزی و تولید درکلیه مراجع قضایی، اداری وانتظامی با تعیین نماینده حقوقی وقضایی.

۱۷ـ ایجاد و توسعه فعالیت بیمه های بازرگانی ، بیمه های اجتماعی و بیمه های محصولات کشاوزی و تأسیس شرکت بیمه برای اتحادیه نظارت.

۱۸ـ بسط و گسترش ارتباط با صندوق تعاون ، بانکهای عامل و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج در جهت تسهیل دریافت خدمات اعتباری و تضمین برای کلیه شرکتها و اتحـادیه های تعاونی عضو و غیر عضو روستایی ، کشاورزی و تولید.

۱۹ـ ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز بمنظور تسهیل و تسریع در سیاست گذاریها و گسترش فعالیت تعاونیها.

۲۰ـ مشارکت در کلیه سیاست گذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی و تعاون و عضویت در شوراها ، کارگروه ها ، کمیسیون ها و جلسات مربوط به آنها در تمام سطوح سه قوه به نمایندگی از کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید.

۲۱ـ عضویت در شورای اقتصاد و مشارکت در تعیین قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی.

۲۲ـ عضویت در شوراها و مجامعی که در آنها پیرامون مسائل مختلف کشاورزی تصمیم گیری میشود.

۲۳ـ صـدور پـروانـه تأسیس و بهره برداری جهت متقاضیـان فعالیت در زمینه های مختلف کشـاورزی ، دامپـروری و آبزیان.

۲۴ـ تأسیس بانک یا موسسه اعتباری زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲۵ـ پیگیری جهت کاهش تعرفه های مختلف ازجمله آب ، برق ، گاز و تلفن و غیره برای فعالین بخش کشاورزی.

۲۶ـ برنامه ریزی جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی و واردات ماشین آلات و نهاده های کشاورزی.

۲۷ـ برنامه ریزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامپروری.

۲۸ـ تاسیس مراکز آموزش عالی و همکاری با سایر مراکز و مؤسسات آموزش عالی در برگزاری دوره های علمی و کاربردی و پودمانی در رشته های مختلف کشاورزی.

۲۹ـ فعالیت های فرهنگی و چاپ نشریات و کتب مورد نیاز با اخذ مجوزهای لازم.

۳۰ ـ جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور همکاری در اجرای طرح های کشاورزی و همچنین سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور پیرامون فعالیت های مختلف کشاورزی.

۳۱- تاسیس شرکت حمل و نقل با سرمایه گذاری و همکاری کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیرعضو روستایی ، کشاورزی و تولید.

۳۲- همکاری با مراجع ذیصلاح برای دریافت رتبه بندی کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی عضو و غیر عضو روستایی ، کشاورزی و تولید واجد شرایط.

۳۳- همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی فعال در زمینه های مختلف کشاورزی.

۳۴- همکاری و ارایه نظرات مشورتی به دولت و سایر دستگاههای اجرایی در توسعه بخش کشاورزی و روستایی.

۳۵- توسعه فعالیتهای بازرگانی بین تعاونی ها.

۳۶- افتتاح حساب جهت واریز وجوه ۳ درصد موضوع ماده ۳ آیین نامه مصرف وجوه حاصل از ۳ درصد درآمد ویژه شرکتهای تعاونی برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون.

فصل سوم: اعضای اتحادیه و شرایط عضویت

ماده ۶   عضویت در اتحادیه نظارت با تصویب هیئت مدیره برای کلیه اتحادیه های مرکزی تعاونیهای کشاورزی ، روستایی و تولید که واجد شرایط زیر باشند آزاد است: 

۱- حوزه عملیات آنها منطقه ای و یا سراسر کشور باشد .

۲-  در اتحادیه تعاونی با موضوع فعالیت مشابه عضو نباشد.

۳- تسلیم درخواست کتبی عضویت با امضای هیئت مدیره اتحادیه متقاضی که خود به خود حاکی از قبول اساسنامه و مقررات اتحادیه نظارت است ، بانضمام اطلاعات کامل و جامعی از تعداد اعضاء ، میزان سرمایه و عملیاتی که تا آن وقت به عمل آورده و شعاع حوزه عملیات اتحادیه.

۴- واریز حداقل بهای یک سهم به حساب اتحادیه نظارت.

تبصره ۱ اتحادیه عضو مکلف است سهام خود را متناسب با تعداد اعضاء و حجم عملیات خود با اتحادیه نظارت که ازطرف هیات مدیره اتحادیه نظارت تعیین میگردد افزایش دهد و همچنین در صورت تمایل می تواند با موافقت هیات مدیره اتحادیه نظارت بیش از حد معین شده سهام خریداری نماید.

تبصره ۲ – اتحادیه عضو می تواند بهای سهم خریداری را به جز نخستین سهم که نقدی است به اقساط ماهانه متساوی که در هر حال از ۱۰ قسط تجاوز نکند، بپردازد، در این صورت پرداخت سود سهام از تاریخ عضویت به سهامی تعلق می گیرد که کل بهای آن از طرف عضو پرداخت شده باشد.

ماده ۷- اتحـادیه های عضو متعهدند بدون اجازه اتحادیه نظارت در حوزه فعالیت اتحادیه های دیگر عضو ، فعالیتهای مشابهی ننمایند مگر با موافقت اتحادیه مربوطه و اتحادیه نظارت و در صورت اختلاف ، نظر اتحادیه نظارت قاطع خواهد بود.

ماده ۸ – قبول یا رد تقاضای عضویت در صلاحیت هیات مدیره اتحادیه نظارت است ولی رد عضویت به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات اتحادیه نظارت تحقق پیدا نمی کند مگر با حضور کلیه اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه نظارت و موافقت کتبی اکثریت آنها.

ماده ۹ ـ خروج از عضویت در هر موقع اختیاری است.

ماده ۱۰ـ هیات مدیره اتحادیه نظارت در صورت تحقق یک یا چند مورد زیر می تواند عضو اتحادیه نظارت را پس از رسیدگی اخراج کند و مراتب را بنحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده برساند :

۱ـ عدم انجام مصوبات و تصمیمات اتحادیه نظارت در حدود این اساسنامه.

۲ـ عدم اجرای تعهدات اتحادیه عضو در مقابل اتحادیه نظارت بدون عذر موجه.

۳ـ انجام کارهایی که لطمه به اعتبار اتحادیه نظارت وارد آورد.

۴ـ تشبث به وسایل متقلبانه در معاملات با اتحادیه نظارت.

۵ـ اقدام به عملیاتی برخلاف اساسنامه اتحادیه نظارت.

۶ـ نداشتن فعالیت به تشخیص هیات مدیره اتحادیه نظارت.

۷ـ عدم انجام معامله در حدود متعارف با اتحادیه نظارت حداقل برای مدت یک سال.

ماده ۱۱ ـ عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان اتحادیه نظارت و در غیاب بازرسان به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تسلیم کند و یکی از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرح و معترض می تواند بدون حق رای در مجمع مذکور شرکت نماید و رای مجمع مذکور در این باره قطعی است.

ماده ۱۲ـ هر گاه رابطه عضوی به علت استعفاء یا اخراج ، با اتحادیه نظارت قطع شود بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان (مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است) در مجمع عمومی حداکثر ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:

چنانچه اتحادیه نظارت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام بازپرداخت می شود و در صورتیکه در حسابهای اتحادیه نظارت مبالغی به عنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم وجود داشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول به میزان مبلغی از زیـان کـه به تناسب کل سرمایه به سهام مربوطه تعلق می گیرد و در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ هیات مدیره اتحادیه نظارت موظف است فهرست سهامی را که تقاضای بازپرداخت آن شده به مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه نظارت که برای رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل تشکیل می شود گزارش نماید.

تبصره ۲ـ در صورتیکه ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت ، ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد از روی ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه نظارت که به مسئولیت آن اتحادیه تهیه و تنظیم گردیده باشد نسبت به بازپرداخت بهای سهام عضو اخراج شده براساس ارزش اسمی سهام اقدام خواهد شد.

تبصره ۳ـ بهای سهام اعضایی که به اتحادیه نظارت بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۳ـ مطالبات اتحادیه نظارت از اعضاء جزو مطالبات ممتازه است.

ماده ۱۴ـ اتحادیه نظارت مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و عدم وصول ، از هریک از مطالبات آن عضو از اتحادیه نظارت از محل مازاد برگشتی ، سود سهام ، سایر مطالبات و سهام عضو برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات خود را نکند اتحادیه نظات برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

فصل چهارم: سرمایه

ماده ۱۵ـ سـرمـایـه اولیه اتحادیه نظارت مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریـال است که به ۸۰ سهم ده هزار ریـالی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره ـ مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر اتحادیه نظارت به نام صاحب سهم ثبت و رسید یا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام به امضای صاحبان امضای مجاز اتحادیه نظارت صادر و در دست صاحب سهم باشد.

ماده ۱۶ ـ  سهام اتحادیه نظارت با نام و غیر قابل تقسیم بوده و انتقال آن به اعضاء با موافقت هیات مدیره اتحادیه نظارت مجاز است و در این صورت نقل و انتقال در دفاتر اتحادیه نظارت ثبت می گردد.

تبصره ـ رد تقاضای انتقال سهام اتحادیه عضو توسط هیات مدیره اتحادیه نظارت بایستی موجه بوده و اعضای ذینفع می توانند در صورتیکه شکایتی داشته باشند اعتراضات خود را با رعایت ماده ۳۱ اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی مطرح نمایند و تصمیم مجمع در این مورد قاطع خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ  انتقال سهام اتحادیه نظارت به غیر تعاونی ممنوع است.

ماده ۱۸ ـ سرمایه اتحادیه نظارت متغیر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء یا قبول اعضای جدید سرمایه را افزایش داد و یا با بازپرداخت بهای سهام به اعضاء ، سرمایه اتحادیه نظارت را کاهش داد.

ماده ۱۹ـ ثبت تغییرات سرمایه اتحادیه نظارت در هر موقع از سال با تصویب هیات مدیره و تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اداره ثبت شرکتها بلامانع است.

ماده ۲۰ـ عضوی که استعفاء داده و بهای سهام آن نیز بازپرداخت گردیده ، در صورت تقاضای مجدد عضویت ،  قبول عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید حداقل تعداد سهامی است که قبلاً در اتحادیه نظارت داشته است ، مگر اینکه وضعیت خدمات اتحادیه نظارت و یا میزان فعالیتهای عضو تقلیل یافته و یا هیات مدیره اتحادیه نظارت بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل موجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید.

ماده ۲۱ ـ سود سالانه اتحادیه نظارت معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو یا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانکها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به تعاونی ها را ننماید براساس پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۲۲ ـ در آیین نامه های اتحادیه نظارت می توان انواع خدمات و معاملات اتحادیه نظارت را با هر یک از اعضاء متناسب با سهام خریداری همان عضو معین نمود.

ماده ۲۳ ـ  مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنها می باشد.

فصل پنجم: ارکان اتحادیه

ماده ۲۴ ـ ارکان اتحادیه نظارت عبارت است از مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان.

مجمع عمومی

ماده ۲۵ ـ مجامع عمومی، علاوه بر مجمع عمومی مؤسس دو قسم است: عادی و فوق العاده.

الف- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

۱ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان اتحـادیه پس از استمـاع گـزارش هیات مدیره و بازرسان.

۲ـ انتخاب هیات مدیره و بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.

۳ـ اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادات حسابرسان براساس نتایج حسابرسی از اتحادیه نظارت.

۴ـ تعیین خط مشی و برنامه های اتحادیه نظارت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی مدیرعامل و کارکنان اتحادیه بنا به پیشنهاد هیات مدیره.

۵ـ اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام.

۶ـ اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات هیات مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری اتحادیه نظارت در اتحادیه های عضو و یا شرکت های تعاونی و مؤسسات تولیدی دیگر.

۷ـ تصویب آیین نامه های معاملات و سایر آیین نامه های اتحادیه نظارت.

۸ ـ اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا اتحادیه ای که درخواست عضویت و یا انتقال سهام آن از طرف هیات مدیره پذیرفته نشده است و یا ارجاع امر به هیاتی مرکب از پنج نفر نمایندگان حاضر در مجمع عمومی، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیات  پنج نفری در این مورد قطعی است.

۹ـ تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل ، همچنین تعیین مبلغی که بابت بازپرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.

۱۰ـ رسیـدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می شود و منطبق با اساسنامه اتحادیه نظارت باشد.

ب- وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱ـ تغییر مواد اساسنامه

۲ـ ادغام اتحادیه نظارت با اتحادیه دیگر

۳ـ انحلال اتحادیه نظارت

ماده ۲۶ـ دعوت مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل ۱۵ روز قبل بوسیله ارسال دعوتنامه برای اعضاء و یا انتشار آگهی در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز حوزه عمل اتحادیه نظارت یا وسایل ممکنه دیگر که اعضاء اطلاع حاصل نمایند به عمل آید.

تبصره ۱ـ چنانچه دعوت مجمع عمومی به منظور رسیدگی به حساب ترازنامه و سود و زیان سالانه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود که  اعضاء می توانند از ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر اتحادیه نظارت حاضر و  اطلاعات لازم را در خصوص گزارش هیات مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حسابهای دیگر کسب نمایند.

تبصره ۲ـ دستور جلسه مجمع عمومی از طرف هیات مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجاز دیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم و تقاضای آن ها خواهد بود.

ماده ۲۷ ـ مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضای هیات مدیره و یا براساس درخواست مقامات و اشخاص زیر به وسیله هیات مدیره دعوت به تشکیل می شود:

۱ـ بازرس یا بازرسان

۲ـ حداقل یک پنجم اعضای اتحادیه نظارت

۳ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

در صـورت استنکـاف هیـات مدیـره از دعـوت تشکیل مجـامع عمومی ، ظرف ۲۰ روز از تـاریخ درخواست مقامات و اشخاص مذکور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران میتواند مستقیماً مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است دعوت کند.

ماده ۲۸ ـ جلسات مجامع عمومی را رئیس هیات مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیـات مدیـره افتتـاح میکند ، در جلسه مجمع عمومی ابتدا باتوجه به تعداد نمایندگان حاضر درجلسه رئیس ، نایب رئیس و یک منشی و در صورت امکان سه نفر ناظر از بین نمایندگان حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

تبصره ـ در مواردی کـه مجمـع عمومی از طرف مقامـات مجـاز (غیر از هیات مدیره) دعوت و تشکیل می شود و یا در مواردی که در جلسـه مجمـع عمـومی هیـچ یـک از اعضـای هیات مدیره حضور ندارند مسن ترین نماینده حاضر در جلسه ، مجمع عمومی را افتتاح میکند.

ماده ۲۹ ـ  نماینده یا نمایندگان کلیه اعضای اتحادیه نظارت می توانند در مجامع عمومی حضور یابند و در جلسات مجامع اعم از عادی یا فوق العاده نماینده یا هیات نمایندگی هر اتحادیه عضو ، فقط دارای حق یک رای خواهد بود.

تبصره ـ هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان اتحادیه نظارت می توانند بدون حق رای در جلسات مجامع عمومی شرکت نمایند ، مگر اینکه به عنوان نماینده اتحادیه عضو در جلسه مجمع عمومی شرکت کرده باشند.

ماده ۳۰ ـ هـر یـک از اعضـای اتحـادیـه نظـارت می توانند استفـاده از حـق خـود را بـرای حضـور و دادن رای در مجمع عمومی به اتحادیه عضو دیگر با وکالت رسمی به شرط حق توکیل واگذار نمایند و اتحادیه عضو وکیل ، موضوع وکالت موکل یا موکلین را به نماینده خود تفویض نماید. لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رای خود بیش از سه رای با وکالت داشته باشد.

ماده ۳۱ ـ موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود ، لکن هر یک از اعضاء می توانند ظرف ۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند ، مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع عمومی مطرح کند تا درصورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء منوط است به موافقت رییس مجمع و تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده ، به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از ۲۰ روز و دیرتر از ۳۰ روز (با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد و در صورتیکه جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیات رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت بجای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۲ ـ صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس و منشی و نظار می رسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه به هیات مدیره ابلاغ می گردد.

تبصره ۱ـ در مواردی که به علت تعداد کم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع عمومی ، ناظری انتخاب نشود صورتجلسه مجمع به امضای کلیه نمایندگان حاضر در جلسه میرسد.

تبصره ۲ ـ دفاتر صورتجلسات به عنوان اسناد اتحادیه نظارت باید همواره دراتحادیه نظارت محفوظ بماند.

ماده ۳۳ ـ تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۴ ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نمایندگان اعضاء ، رسمیت پیدا میکند و در صورت بدست نیامدن حد نصاب مذکور ، دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به عمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع نوبت دوم حداقل ۱۵ روز بعد از صدور آگهی تعیین شود ، جلسه دوم با هر تعداد از نماینده یا نمایندگان اتحادیه های عضو که حداقل از سه نماینده کمتر نباشد رسمیت خواهد داشت.

در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی می تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال اتحادیه نظارت به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مراجعه نماید.

ماده ۳۵ ـ تصمیمات مجمع عمومی عادی با رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه اتخاذ می شود. (مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی اعضای اتحادیه نظارت خواهد بود) و در صورت تساوی آراء، رای طرفی قاطع خواهد بود که رییس مجمع به آن طرف رای داده باشد.

ماده ۳۶ ـ مجمع عمومی فوق العاده با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده سه چهارم اعضای اتحادیه نظارت باشند رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حد نصاب حداکثر ظرف ۱۵ روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه به عمل می آید و تاریخ تشکیل مجمع حداقل برای ۱۵ روز بعد از صدور آگهی تعیین می شود این جلسه با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده نصف به علاوه یک اعضای اتحادیه نظارت باشند رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حـد نصـاب مزبور مجمـع بـرای بار سوم با همان ترتیب دعوت می شود و جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد نماینده یا نمایندگان اعضاء که نباید از سه نماینده کمتر باشد رسمیت خواهد یافت.

ماده ۳۷ ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای سه چهارم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود.

ماده ۳۸ ـ ملاک تشخیص تعداد نمایندگان اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی ، ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود آن را امضا، می کنند.

ماده ۳۹ ـ در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد.

ماده ۴۰ ـ مجمع عمومی عادی اتحادیه نظارت حداقل هر سال یک بار تشکیل می شود و تشکیل آن باید حداکثر ظرف ۶ ماه از پایان سال مالی صورت گیرد و در موارد مقتضی در هر موقع از سال می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده و بیش از یک مرتبه دعوت و تشکیل داد.

هیات مدیره

ماده ۴۱ ـ اداره امور اتحادیه نظارت طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از ۵ عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت ۳ سال از بین اعضای اتحادیه نظارت با رأی مخفی انتخاب می گردند ، مجمع عمومی همزمان با انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره یک عضو علی البدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل بلامانع است و پس از انقضای مدت تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید هیات مدیره سابق مسئولیت اداره امور اتحادیه نظارت را کماکان به عهده خواهد داشت.

تبصره ۱ـ اتحادیه عضو هیات مدیره موظف است یک نفر نماینده حقیقی از اعضای زیرمجموعه خود را جهت شرکت در جلسات هیات مدیره اتحادیه نظارت معرفی نماید.

تبصره ۲ـ  در صورت استعفا ، انحلال ، ترک عضویت یا ممنوعیت قانونی که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره بشود عضو علی البدل منتخب که دارای بالاترین رای مجمع عمومی باشد برای بقیه مدت توسط هیات مدیره دعوت می شود.

تبصره ۳ ـ  سال اول انتخاب تا پایان سال ، یک سال محسوب می شود.

ماده ۴۲ ـ در صورت استعفای جمعی هیـات مـدیـره ، مجمـع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا علی البدل و یا بازرس یا بازرسان یا یک پنجم اعضای اتحادیه نظارت توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای انتخاب هیات مدیره جدید دعوت میشود.

تبصره ـ درصورتی که به دلیل استعفاء ، انحلال یا ممنوعیت قانونی هیات مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور اتحادیه نظارت خارج گردد مجمع عمومی براساس ماده ۲۶ قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام نماید.

ماده ۴۳ ـ در فاصله مدت لازم برای انتخاب و یا تکمیل اعضای هیات مدیره برای اداره امور جاری اتحادیه نظارت با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای جانشینی آن تعداد از اعضای هیات مدیره که به یکی از علل فوق در هیات مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای اتحادیه نظارت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد. مسئولیت اعضای هیات مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب میشوند عیناً همان مسئولیتهایی است که برای هیات مدیره پیش بینی شده است.

ماده ۴۴ ـ هیات مدیره از بین اعضای خود یک رئیس ، یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

تبصره ـ در غیاب رئیس هیات مدیره وظایف او به عهده نائب رئیس خواهد بود.

ماده ۴۵ ـ اعضـای هیات مدیره وظیفه خود را افتخـاری انجام می دهند ولی هرگاه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد آن هزینه در حدود بودجه جاری بر عهده اتحادیه نظارت خواهد بود ، همچنین هر عضو هیات مدیره که علاوه بر وظایف خاص خود مامور خدمات دیگری در اتحادیه گردد می توان با تصویب مجمع حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت نمود.

ماده ۴۶ ـ  هیات مدیره برای انجام امور اتحادیه نظارت فرد واجد شرایطی را از بین اعضای اتحادیه های عضو و یا از خارج به عنوان مدیرعامل ، به طور موظف انتخاب خواهد نمود که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید. هیچ یک از اعضای هیات مدیره و یا بازرسان نمی توانند سمت مدیر عامل اتحادیه نظارت را نیز داشته باشند. نحوه انتخاب ، شرایط و وظایف مدیرعامل بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصره ـ مدیرعامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه ای که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هیات مدیره رسیده باشد مجاز است هر نوع معامله را که برای اتحادیه نظارت صلاح بداند و بنفع اعضاء تشخیص بدهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیات مدیره انجام دهد ، مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از اعضاء یا دریافت اعتبار و وام از بانکها و مؤسسات و انجام معاملات غیر منقول که بایستی موافقت هیات مدیره با رعایت بند ۶ ماده ۲۵ در هر مورد قبلاً تحصیل گردد.

ماده ۴۷ ـ جلسات هیات مدیره بنا به قرار هیات مزبور با دعوت رییس هیات مدیره یا مدیر عامل ، تشکیل و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره رسمیت می یابد. برای اتخاذ تصمیم ، رای اکثریت اعضـای حـاضـر در جلسـه معتبر بوده و هر عضو هیات مدیره دارای یک رای می باشد.

تصمیمات هیات مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیات مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد ، عضو هیات مدیره ای که در هر مورد نظر مخالف دارد نظریه او باید صریحاً در دفتر مذکور ثبت گردد.

تبصره ۱ ـ درصورتیکه آرای موافق و مخالف در هیات مدیره مساوی باشد رای طرفی که رئیس هیات مدیره در آن طرف باشد ملاک عمل و نافذ خواهد بود.

تبصره ۲ـ  غیبت غیرموجه در سه جلسه متوالی هیات مدیره که حداقل در طول دو ماه تشکیل شده باشد به عنوان استعفاء از عضویت هیات مدیره تلقی می شود.

تبصره ۳ ـ  رای وکالتی در جلسات هیات مدیره ممنوع است.

ماده ۴۸ ـ  مدیرعامل می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رای شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح است ، در این صورت شرکت در جلسات با اجازه هیات مدیره خواهد بود.

ماده ۴۹ ـ استخدام و اخراج کارکنان اتحادیه نظارت براساس مقرراتی که از طرف مجمع عمومی تصویب می شود و اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان براساس مصوبات مجمع عمومی و همچنین درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حسابهای اتحادیه نظارت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه به بازرسان و مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه هایی که اتحادیه نظارت در آن عضویت دارد از اختیارات هیات مدیره است و بطور کلی هیات مدیره برای اداره امور اتحادیه نظارت در حدود اساسنامه دارای تمام اختیارات قانونی بوده و نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به اتحادیه نظارت است حق اتخاذ تصمیم دارد تا آنچه از اختیارات مجامع عمومی است برطبق تصمیمات مجامع مذکور و نسبت به بقیه موارد راساً اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ هیات مدیره حق اخراج عضو هیات مدیره و بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا ماموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی اتحادیه است.

ماده ۵۰ ـ  هیات مدیره نماینده قانونی اتحادیه نظارت است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیات مدیره در مقابل اتحادیه مسئولیت وکیل درمقابل موکل است.

ماده ۵۱ ـ کلیه چکها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نظارت نماید و یا تمام یا قسمتی از حق اتحادیه نظارت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیات مدیره به منظور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیات مدیره با امضای رئیس هیـات مدیـره و مدیرعامل و مهر اتحادیه نظارت معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیات مدیره ، نائب رئیس حق امضاء دارد ولی اوراق عادی با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هیات مدیره که به امضای رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره ـ مدیرعامل می تواند درصورت تصویب هیات مدیره و براساس چارت تشکیلاتی مصوب ، شخص و یا اشخاص واجد الشرایط را برای انجام بخشی از وظایفی که بر عهده دارد به عنوان معاون یا معاونین ، مدیران شعب و مسئولین دفاتر نمایندگی در سطح مناطق و استان ها تعیین و منصوب کند در این صورت مسئولیت اعمـال اشخـاص فوق الذکر بر عهده مدیرعامل خواهد بود .

ماده ۵۲ ـ آیین نامه های داخلی اتحادیه نظارت بوسیله هیات مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد میشود مادامی که به تصویب مجمع عمومی نرسیده بر طبق آیین نامه تدوینی هیات مدیره عمل خواهد شد ، هیات مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود آیین نامه مربوط را به مجمع پیشنهاد نماید.

ماده ۵۳ ـ  هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات مدیره منفرداً استفاده کند مگر با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیات مدیره ، اعضای هیات مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات مربوط به اتحادیه نظارت وارد شود.

تبصره ـ در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیات مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضرر و زیان اتحادیه نظارت شود شخصاً مسئول خواهد بود و جبران خسارت بر عهده او می باشد.

ماده ۵۴ ـ  هیچ یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه نظارت نمی توانند سمت بازرس یا مدیریت عامل یا عضویت هیات مدیره اتحادیه تعاونی هم نام دیگری را با موضوع عملیات مشابه داشته باشد و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم به عملی که رقـابت با فعالیتهای موضوع عمل اتحـادیه نظـارت محسوب شود اقـدام نماید. محجورین یا ورشکستگـان به تقصیـر و کسانی که به علت ارتکاب بزه محکومیت مؤثر کیفری دارند نمی توانند سمت نماینده اتحادیه عضو در هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیرعامل اتحادیه نظارت را داشته باشند.

ماده ۵۵ ـ نخستین هیات مدیره موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای ثبت اتحادیه نظارت در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

بازرسان

ماده ۵۶ ـ مجمع عمومی از بین اعضاء یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل را برای مدت یک سال مالی انتخاب می نماید. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱ ـ اتحادیه بازرس موظف است یک نفر نماینده حقیقی زیرمجموعه خود را که ترجیحاً به امور حسابداری آشنایی داشته باشد به اتحادیه نظارت معرفی نماید.

تبصره ۲ ـ  مادام که جانشین بازرس یا بازرسان از طرف مجمع عمومی تعیین نشده و آنها قبولی خود را اعلام نکرده باشند بازرس یا بازرسان سابق مسئولیت داشته و باید وظایف خود را انجام دهند.

تبصره ۳ ـ کسانی که از اتحادیه های عضو حقوق دریافت میدارند ، اقربای نسبی و سببی نمایندگان اتحادیه های عضو در هیات مدیره و همچنین مدیرعامل اتحادیه تا درجه سوم و همسران اشخاص مذکور حق انتخاب شدن به عنوان نماینده و یا نمایندگان بازرس اتحادیه نظارت را ندارند.

تبصره ۴ ـ درصورت انحلال ، استعفاء یا منع قانونی که مانع انجام وظیفه بازرس شود بازرس علی البدل توسط هیئت مدیره برای بقیه مدت دعوت خواهد شد.

ماده ۵۷ ـ وظایف بازرسان به شرح زیر است:

۱ـ نظارت بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه نظارت با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی ، برای این منظور بازرس می تواند هر موقع که مقتضی بداند به نحوی که به عملیات جاری اتحادیه نظارت لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفـاتر و اسنـاد و مدارک مـالـی و دارایی نقـدی و برگ های بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس در محل دفتر اتحادیه نظارت رسیدگی نماید.

۲ـ در صورت مشاهده خلاف و بی ترتیبی در امور اتحادیه نظارت باید مراتب را کتباً به هیات مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را درخواست نماید.

۳ـ رسیدگی به حسابهای اتحادیه نظارت حداقل سالی دو بار و خصوصاً رسیدگی به حسابها و ترازنامه های سالانه و بودجه پیشنهادی هیات مدیره و اعلام نظر تا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه.

تبصره ـ در بودجـه سـالانه اتحـادیه نظارت مبلغ کافی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه اتحادیه نظارت باید پیش بینی گردد تا در صورت نیاز از محل آن بازرس یا مجمع عمومی بتوانند با استفاده از کارشناس ذیربط به ترازنامه و حسابهای اتحادیه نظارت رسیدگی نموده و گزارش لازم جهت ارائه به مجمع تهیه نمایند.

۴ـ دعوت مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در  اساسنامه.

۵ـ نظارت بر اجرای پیشنهادات و تذکرات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حسابرسانی که از اتحادیه نظارت حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این زمینه به مجمع عمومی.

۶ـ طرح شکایت عضو اخراج شده یا اتحادیه ای که تقاضای عضویتش از طرف هیات مدیره پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی عادی.

۷ ـ درصورتیکه بازرس یا بازرسان تشخیص دهند تشکیل جلسه هیات مدیره برای حل مسائل و مشکلات مفید به فایده خواهد بود می توانند تشکیل جلسه هیات مدیره را از رئیس هیات  مدیره درخواست نمایند.

ماده ۵۸ ـ  بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در امور اتحادیه نظارت را ندارند و میتوانند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه نظارت اظهار دارند. این نظرات در صورتجلسه هیات مدیره با امضای آنها درج می شود.

ماده ۵۹ ـ  درصورتیکه بازرس حین انجام وظیفه خود تشخیص دهد که هیات مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و مقررات و آیین نامه های مصوب میباشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.

ماده ۶۰ ـ  خدمات بازرس یا بازرسان در اتحادیه نظارت افتخاری و بلاعوض است و درصورتی که انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن به عهده اتحادیه نظارت خواهد بود.

 

فصل ششم: مقررات مالی

ماده ۶۱ ـ  ابتدای سال مالی اتحادیه نظارت اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال است به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۶۲ ـ  هیات مدیره موظف است نسخه ای از صورت حسابها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه اتحادیه نظارت را پس از آماده شدن حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرس تسلیم نماید ، علاوه بر این ظرف یک هفته نسخه ای از آن را به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارسال دارد.

تبصره ـ  هریک از اتحادیه های عضو می توانند ظرف ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به دفتر اتحادیه نظارت مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات اتحادیه نظارت را مطالبه و دریافت نمایند.

ماده ۶۳ ـ  در ترازنامه ای که تنظیم می شود تمام موجودی هایی که برای فروش تعیین شده به بهای تمام شده یا بهای روز ، هرکدام کمتر باشد ارزیابی ، و دارایی های ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه ذکر می شود و از نظر استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. بستانکاری هایی که با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه نظارت و تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران غیرقابل وصول تشخیص داده شود در صورت وجود ذخیره احتیاطی از حساب مذکور تسویه و در غیر این صورت به حساب هزینه اتحادیه نظارت منظور می شود و نباید جزو دارایی در ترازنامه منظور گردد.

ماده ۶۴ ـ درآمد ویژه اتحادیه نظارت عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاکات در یک دوره مالی.

تبصره ـ درآمدهای اتحادیه از محل های ذیل تامین خواهد شد:

  • خدمات آموزشی ، فرهنگی و نمایشگاهی اعم از داخل،خارج از کشور و چاپ کتب و نشریات مرتبط با بخش کشاورزی
  • خدمات حسابرسی ، حسابداری ، مالی ، اداری ، فنی ، بازرگانی و طراحی و توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای مرتبط مورد نیاز شبکه تعاونیهای روستایی ،کشاورزی و عشایری
  • حـل اختلاف و داوری بین تعـاونیها یـا تعـاونیها و سـایـر اشخـاص حقیقی و حقوقی و ارائـه خدمات حقوقی و مشاوره ای به شبکه تعاونیها ی روستایی ، کشاورزی و عشایری
  • نظارت بر توزیع نهاده ها و محصولات کشاورزی و دامی و بطور کلی نظارت بر فعالیتهای شبکه تعاونیهای روستایی ، کشاورزی و عشایری
  • هر گونه تضمین شبکه تعاونیهای روستایی ، کشاورزی و عشایری و اعضای آنها نزد بانک ها یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
  • خدمات مرتبط با دفاع از منافع شبکه تعاونیها ی روستایی ، کشاورزی ، عشایری و تولید روستایی
  • خـریـد سهـام و سـرمـایـه گذاری در فعـالیتهای مـرتبط با بخش کشاورزی از قبیل تولید ، بازرگانی ، فرآوری و بسته بندی ، بیمه ، حمل و نقل و …. ، شرکت ها و موسسات مرتبط با بخش کشاورزی از قبیل تولیدی ، بازرگانی ، فرآوری و بسته بندی ، بیمه ، حمل و نقل و …. ، مراکز آموزشی و موسسات و مراکز آموزش عالی اعم از داخلی یا خارجی فعال در سطوح مختلف بخش کشاورزی
  • سامانه های اطلاع رسانی ، فنی ، خدماتی ، بازرگانی و بانکهای اطلاعاتی مرتبط با بخش کشاورزی و مورد نیاز شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی
  • حق عضویت سالانه اعضا و حق عضویت در سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی
  • صدور حواله ها ، پروانه ها و مجوزها و هرگونه وظیفه محوله از طرف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

۱۱-اجاره ، فروش و تجدید ارزیابی دارائیها

ماده ۶۵ ـ  درآمد ویـژه سـالانه اتحـادیه نظارت پس از تصویب مجمع عمومی به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد:

۱ـ ۲۰ درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور می شود با رعایت بند ۱ از ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی.

۲- ۳ درصد به منظور آموزش و توسعه تعاون در حسابی که بدین منظور افتتاح گردیده واریز و مطابق آیین نامه و دستورالعمل مربوطه به مصرف خواهد رسید.

تبصره – اتحادیه وجوه حاصل از ۳ درصد درآمد ویژه اتحادیه و شرکتها و اتحادیه های عضو را با تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (بر اساس دستورالعمل مصوب) به مصرف خواهد رساند.

۳ـ برداشت حق عضویت از محل سهم درآمدهای حاصله (سود خالص قابل تقسیم).

۴ـ حداکثر ۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

۵ـ درصدی از درآمد ویژه جهت پاداش هیات مدیره، مدیرعامل، کارکنان و حسب تشخیص مجمع عمومی صرف سایر پیشنهادات خواهد شد.

۶ـ پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مجمع عمومی با رعایت مقررات این اساسنامه سود سهام به اعضاء پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ ـ اتحادیه مبالغی را که بابت سود سهام و مازاد برگشتی به اعضاء تعلق میگیرد در مقابل بدهی سررسیده آنها تهاتر می کند.

تبصره ۲ ـ  چنانچه هر یک از اتحادیه های عضو اتحادیه نظارت بابت حق عضویت بدهی داشته باشند از محل سود سهام و مازاد برگشتی برداشت خواهد شد.

ماده ۶۶ ـ  اتحادیه نظارت می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول و در مقابل نیز هدایایی را پرداخت نماید.

تبصره ۱ ـ هدایا و عطایا در صورتی که از طرف هدیه کننده برای اموری که مربوط به هزینه های جاری اتحادیه نظارت منظور میشود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیـره قـانونی غیـرقـابل تقسیم منظور می شود.

تبصره ۲ ـ دادن هدیه و انجام هزینه هایی از این قبیل از طرف اتحادیه نظارت ، تا سقف حداکثر ۱۰ درصد ذخیره قانونی سال قبل اتحادیه نظارت ، به حساب هزینه ها منظور خواهد شد.

ماده ۶۷ ـ  زیان اتحادیه نظارت در حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تسویه گردد ، همچنین اتحادیه نظارت می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تامین نماید ولیکن نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم یا تسویه زیان نگهداری شده در حساب زیان ، درآمد سالهای بعدی اتحادیه نظارت را تقسیم کند.

ماده ۶۸ ـ  اتحادیه نظارت می تواند ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر را برای کارهای جاری یا توسعه امور اتحادیه نظارت با تصویب مجمع عمومی عادی مورد استفاده قرار دهد.

ماده ۶۹ ـ  حسابرسی اتحادیه نظارت توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام می گیرد و به علاوه مجمع عمومی برای خود می تواند حسابرس یا حسابرسانی را برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه پایان سال مالی اتحادیه نظارت مامور کند.

ماده ۷۰ ـ  هیات مدیره اتحادیه نظارت موظف است نزد بانک کشاورزی یا عنداللزوم در سایر بانکهای کشور حساب جاری و سپرده پشتیبان افتتاح نماید.

ماده ۷۱ ـ  اتحادیه نظارت می تواند برای استفاده از وجوه زائد بر احتیاج از محل سرمایه و ذخایر خود با تصویب مجمع عمومی عادی به طرق زیر عمل نماید:

۱ـ تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی و سایر بانکهای کشور.

۲ـ خرید اوراق قرضه دولتی.

فصل هفتم: انحلال، تصفیه

انحلال

ماده ۷۲ ـ اتحادیه نظارت در موارد زیر منحل می شود:

۱ـ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

۲ـ کـاهش تعداد اعضـاء از حد نصاب قانونی در صورتیکه ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ـ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۴ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

۵ـ کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره ۱ ـ اگر به واسطه زیان های وارده علاوه بر ذخیره قانونی ، بیش از نصف سرمایه اتحادیه نظارت از بین رفته باشد هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال یا ادامه کار اتحادیه نظارت دعوت نماید.

تبصره ۲ ـ  درصورتیکه در نتیجه زیان های وارده و کاهش سرمایه ، اتحادیه نظارت فعالیتی نداشته باشد و مجمع عمومی فوق العاده در این مورد اقدامی ننماید ، سـازمان مـرکـزی تعاون روستایی ایران به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده درباره انحلال اتحادیه نظـارت و تعیین هیـات تصفیه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود. این حکم در مواردی نیز کـه اتحادیه نظـارت طبق نظـر مجمع عمومی فوق العـاده منحل گردیده ولی هیات تصفیه تعیین نشده یا اینکه هیات تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجراء خواهد شد.

ماده ۷۳ ـ درصورتیکه مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه نظارت ، رای به انحلال دهد در همان جلسه حداقل سه اتحادیه عضو یا ۵ الی ۷ نفر از خارج به عنوان هیات تصفیه انتخاب و به ثبت محل اعلام خواهد شد. هرگاه انحلال اتحادیه نظارت براساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد سازمان مذکور هیات تصفیه را تعیین تا نسبت به تصفیه امور اتحادیه اقدام نماید.

ماده ۷۴ ـ در تصفیـه اتحـادیه نظـارت پـرداخت تعهدات از محـل دارایـی بـا رعایت حق تقدم به شرح زیر صورت می گیرد:

۱ـ پرداخت بدهی های اتحادیه نظارت.

۲ـ پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان ارزش اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم اتحادیه نظارت بیشتر باشد.

۳ـ انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم.

تبصره ـ پس از پرداخت موارد منـدرج در بنـدهـای ۱ و ۲ ، کلیـه موجودی باقی مانده در حکم ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تلقی و نسبت به آن طبق نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام خواهد شد.

ماده ۷۵ ـ تصفیه امور اتحادیه نظارت در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس قوانین ذیربط انجام خواهد گرفت.

اساسنامه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران مشتمل بر ۷۵ ماده و ۴۲ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵ مجمع عمومی فوق العاده مطرح و با رعایت نصاب لازم تعداد اعضای حاضر در جلسه تصویب گردید.