اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی
تقویت، توسعه، هماهنگی، انسجام و صیانت از حریم تعاونی‌های روستایی

نقل از ماهنامه تخصصی تحلیلی-اقتصادی
صنایع زیرساخت‌های کشاورزی
غذایی، دام و طیور(دامپروران) شماره 199

آنچه که در پی از نظر شما می‌گذرد، رهیافتی است به جایگاه اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی به عنوان تنها اتحادیه‌ای که شاخص توسعه، تقویت و پایداری فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های مختلف کشاورزی را در چارچوب وظایف خود دنبال می‌کند. این اتحادیه تنها اتحادیه ای است که حسب ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی و اساسنامه خود از هویت و حریم تعاونی‌ها صیانت می‌کند.
(برای مشاهده تصاویر واقعی ماهنامه لطفا بر روی صفحات کلیک کنید.)