خبر ویژه
مراسم معارفه  مدير عامل جديد سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران با حضور محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي و اعضا هيئت مديره سازمان، معاونين، مديران و شبکه  تعاونيهاي تحت پوشش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران؛ وزير جهاد کشاورزي در اين مراسم اظهار کرد: توانمند سازي تعاوني‌ها و تشکل‌هاي توليدي بخش کشاورزي  و همچنين ايجاد، تقويت و مديريت زنجيره هاي توليد محصولات کشاورزي در کشور توسط تعاوني ها ضروري است.
وي افزود: در کشورهاي پيشرو، اتحاديه هاي تعاوني، مسئوليت زنجيره توليد از مرحله تأمين نهاده‌ها تا بازار رساني محصولات کشاورزي را بر عهده دارند. تعاوني ها و تشکل هاي توليدي بخش کشاورزي در ايران نيز بايد ضمن توانمند سازي، در اين زمينه اهتمام داشته باشند.
حجتي گفت: شکل هاي توليدي و بخش خصوصي، موتور محرکه وسازمان تعاون روستايي، بستر ساز حرکت آنان هستند. بايد از ظرفيت صندوق هاي توسعه کشاورزي  براي تأمين نهاده ها و خدمات در هنگام وپس از توليد نظير کشتارگاه، برند سازي و بازار رساني بهره گيري کرد.
وزير جهاد کشاورزي در رابطه با  يکسان سازي نرخ ارز با قيمت4200 تومان بيان داشت: دولت به منظور پايداري توليدات کشاورزي به ويژه صنعت طيور و دام صنعتي و همچنين کاهش تأثير پذيري مصرف کنندگان از اين تغييرات، 3 هزار ميليارد تومان يارانه ارزي به کالاهاي اساسي و دارو اختصاص داد که نزديک به 2 هزار ميليارد تومان آن براي تأمين کالاهاي اساسي بخش کشاورزي در نظر گرفته شده است. 
وي ادامه داد: به منظور تسريع در امور با هماهنگي بانک مرکزي طوري برنامه ريزي شده است که تامين کنندگان نهاده‌هاي کشاورزي به جاي پرداخت ارز 4200 توماني و دريافت 400 تومان ما به التفاوت آن، مي‌توانند با پرداخت ارز 3800 توماني نسبت به ترخيص کالاها اقدام کنند و پرداخت 400 تومان به بانک عامل را بانک مرکزي بر عهده گرفته است.
وزير جهاد کشاورزي در اين مراسم از تلاش‌ها و زحمات آقاي علي اوسط هاشمي در مدت تصدي مسئوليت سازمان تعاون روستايي قدرداني و اظهار اميدواري کرد که از تجارب مديريتي و خدمات وي در بخش کشاورزي و ساير حوزه هاي اداري کشور استفاده شود.
در ادامه حسين شيرزاد مدير عامل سازمان مرکزي تعاوني و روستايي ايران نيز اظهار کرد: تعاوني‌هاي روستايي، ميراث 70 ساله کشور هستند و جايگاه اين نهاد بايد حفظ شود.
وي افزود :  بايد با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي نوين، نسبت به نظام بخشي و افزايش نقش آفريني و اثر گذاري تعاوني‌ها در توسعه بخش کشاورزي اهتمام داشته باشيم.